Testamenttilahjoitus

Mia Lahti
Olen talous- ja hallintojohtaja, vastaan taloudesta ja henkilöstöhallinnosta.

testamentit

Kansan Raamattuseura ottaa kiitollisena vastaan testamenttilahjoituksia. Ne auttavat meitä kertomaan ihmisille Jumalan armosta ja rakkaudesta. Lahjoituksen voi osoittaa työllemme yleensä tai tietylle työalalle.

Haluan tehdä testamentin
Testamentin voi tehdä kuka tahansa täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö. Alentunut itsestään huolehtimisen kyky, kuten esimerkiksi muistisairaus, voi muodostaa esteen testamentin tekemiselle. On hyvä käyttää asiantuntijan apua, jos perintö- ja testamenttioikeuteen ja verotukseen liittyvät kysymykset eivät ole tuttuja. Näin varmistat testamentin tekijänä, että viimeinen tahtosi toteutuu.

Olen löytänyt testamentin
Ota yhteyttä hallintopäällikkö Mia Lahteen.

Mitä testamenttiin kirjataan?

Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja sitä laadittaessa on noudatettava tiettyjä muotoseikkoja. Tässä on lueteltu olennaiset kohdat:

Testamentintekijä: Yksilöi testamentin tekijän nimi, henkilötunnus ja osoite.

Testamentinsaaja: Yksilöi testamentin saajat. Heidän osaltaan testamentissa tulee mainita vähintään nimet. Jotta vältytään tulkintaepäselvyyksiltä, henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika tai -vuosi ovat hyviä yksilöintitietoja nimen lisäksi. Kansan Raamattuseuran säätiön voi yksilöidä käyttämällä y-tunnusta 0116585-1.

Testamentattava omaisuus: Mainitse testamentattava omaisuus tarkasti. Yksilöi se niin, että sen tunnistamiseen ei jää tulkinnan varaa – etenkin, jos testamentti kohdistuu vain osaan omaisuudesta.

Omakätinen allekirjoitus: Testamentissa tulee olla testamenttaajan omakätinen allekirjoitus.

Kaksi todistajaa: Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistajien on todistettava testamentti allekirjoituksellaan. Heidän on lisäksi merkittävä testamenttiin ammattinsa ja kotipaikkansa sekä todistamisen aika ja paikka.

Todistaja on pääsääntöisesti esteetön silloin, kun hän ei ole testamentin tekijän lähisukulainen, testamentin saaja tai saajan lähisukulainen. Todistajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt ja henkisesti todistamiseen kykenevä.

Todistajien ei tarvitse nähdä testamentin sisältöä. Heidän tulee kuitenkin tietää, että kyseinen asiakirja on testamentti.

Miten säilytän testamentin?
Testamenttia ei tarvitse erikseen vahvistaa maistraatissa tai muiden viranomaisten toimesta. Sitä on hyvä säilyttää sellaisessa paikassa, joka tulee ilmi testamenttaajan kuoltua. Esimerkiksi pankin tallelokero on hyvä säilytyspaikka. Testamentti voidaan sen säilyttämisen varmistamiseksi tehdä kahtena kappaleena, joita säilytetään eri paikoissa, esimerkiksi pankin tallelokerossa ja kotona. Mikäli testamentti tuhoutuu tai katoaa tai sellaista ei löydetä, testamentti ei ole voimassa saajansa hyväksi. Halutessasi voit toimittaa testamentista yhden kappaleen myös saajalle tiedoksi.

Erilaisia testamentteja
Testamentti voi olla sisällöltään joko yleistestamentti tai erityistestamentti. Yleistestamentissa määrätään tietyille tahoille jokin suhteellinen osuus omaisuudesta. Erityistestamentti kohdistuu ainoastaan tiettyyn rahasummaan, yksilöityyn esineeseen tai esimerkiksi sijoitusomaisuuteen. Tällainen erityistestamentilla määrätty omaisuus erotetaan kuolinpesästä ennen muun omaisuuden jakamista lakisääteisten perillisten kesken. Testamentti voi olla myös näiden yhdistelmä, jossa ensin määrätään tietyn omaisuuserän saajasta ja vasta sen jälkeen lopusta omaisuudesta yleistestamentin tavoin suhteellisesti.

Paljonko testamentilla saadusta varallisuudesta menee perintöveroa?
Yleishyödyllisenä säätiönä Kansan Raamattuseura ei joudu maksamaan perintöveroa testamenteilla saamistaan varoista tai omaisuudesta. Tämän takia testamenttilahjoituksesi voidaan käyttää lyhentämättömänä evankelioimistyöhön Suomessa.

Mistä apua?
Apua kannattaa pyytää pääsääntöisesti lakimieheltä. Kansan Raamattuseuran henkilöstö ei osallistu testamentin tekemiseen silloin, kun KRS on testamentinsaajana.

Jos haluat kysyä lisää, ota yhteyttä:

Hallintopäällikkö
Mia Lahti

puh. +358 400 799 694
mia.lahti@sana.fi